p r o v i m e s

Yükleniyor

Kişisel Verileri
Koruma Kanununa

uygundur.

Provimes; 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyumludur ve gereksinimleri yerine getirir.

30 Gün Ücretsiz Kullan

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK)
amacı, kapsamı ve şirketinize yükümlülükleri nelerdir?

Kanunun Amacı

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun Kapsamı

Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen tüm özel şirket ve kamu kurumlarını kapsamaktadır.

Kanunun Yükümlülükleri

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ve uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri şirketler almak zorundadır.

Kanunun Cezaları

Kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler, verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler, kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 1.000.000 TL'a kadar idari para cezası verilecektir.

Provimes ile şirketinizde KVKK'yı
nasıl uygular ve süreçleri nasıl yönetirsiniz ?